Nesem Vám noviny


Nesem vám noviny, poslouchjete, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. /: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal když se jim na poušti všem ukázal, /: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození stal se div veliký v okamžení, /: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.

My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, /: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který se narodil z čisté Panny, /: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.

Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský, /: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro něj sebe nelitoval, /: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.

Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý Králi a Pane náš. /: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, /: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností, by jsi nás uvedl do radosti, /: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

Nesem Vám noviny